Turnaj Mladých Fyzikov v obrazoch

 

2021 - IYPT


image1

IYPT_2021_1

image1

IYPT_2021_10

image1

IYPT_2021_11

image1

IYPT_2021_12

image1

IYPT_2021_13

image1

IYPT_2021_14

image1

IYPT_2021_15

image1

IYPT_2021_16

image1

IYPT_2021_17

image1

IYPT_2021_18

image1

IYPT_2021_19

image1

IYPT_2021_2

image1

IYPT_2021_20

image1

IYPT_2021_21

image1

IYPT_2021_22

image1

IYPT_2021_23

image1

IYPT_2021_3

image1

IYPT_2021_4

image1

IYPT_2021_5

image1

IYPT_2021_6

image1

IYPT_2021_7

image1

IYPT_2021_8

image1

IYPT_2021_9