Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

 Výzva na predkladanie ponúk

 

Turnaj mladých fyzikov vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky na predmet obstarávania:

-          Zabezpečenie audiovizuálnych nahrávok, upgrade portálu a spracovanie riešení IYPT  

 

Popis zákazky

Upgrade portálu www.tmfsr.skumožňujúci registráciu a prihlasovanie sa účastníkov a ich prístup k vytvorenej databáze

Vytvorenie audiovizuálnych materiálov z Celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, Rakúskeho Turnaja mladých fyzikov a Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov

Spracovanie a zredigovanie riešení IYPT z roku 2014/2015 a ich umiestnenie do databázy v počte minimálne 15 ks, každý v rozsahu cca 20 a viac strán

Spracovanie a zredigovanie riešení IYPT z predchádzajúcich ročníkov a ich umiestnenie do databázy v počte minimálne 50 ks, každý v rozsahu cca 20 a viac strán

 

Predpokladaná hodnota zákazky

Maximálna hodnota zákazky nesmie prekročiť sumu 16.600,- €  vrátane DPH.

 

Podmienky účasti

  • Zabezpečenie vykonania činností osobami so skúsenosťami so súťažou Turnaj mladých fyzikov, preukazuje sa zoznamom osôb zabezpečujúcich činnosti a ich  odbornou praxou

 

Kritériá výberu

Minimálna cena vrátane DPH.

 

Podanie ponuky

Ponuka obsahuje zoznam osôb zabezpečujúcich vykonanie činností spolu s ich skúsenosťami v Turnaji mladých fyzikov a cenový rozpis.  

Lehota na zaslanie ponúk poštou alebo osobne: 16.3.2015 do 10:00 hod.

 

Výhrada platnosti výzvy

Činnosti budú realizované len v prípade, ak vyhlasovateľ bude úspešný so svojou žiadosťou o dotáciu zo strany Ministerstva školstva SR. V prípade krátenia výšky dotácie a zníženia objemu činností bude hradený len redukovaný obsah činností.